سیاست حریم خصوصی

در دنیای امروز و با گسترش اینترنت و فضای مجازی، استفاده کاربران از بستر اینترنت برای تبادل اطلاعات رو به افزایش می باشد. همین امر باعث ایجاد دغدغه های درباره حفظ حریم خصوصی در بین کاربران می شود. از جمله دغدغه های که کاربران وب سایت نادین گستر الوند با آن روبرو هستند، عبارتند از: حفظ اطلاعات شخصی، مدارک و فایل های که برای مجموعه ارسال می نمایند.

به همین منظور و با توجه به حساسیت این موضوع، مجموعه نادین گستر الوند در این صفحه اصول سیاست حریم خصوصی و محرمانگی بودن اطلاعات را برای شما بزرگواران تشریح می نماید.

اطلاعاتی که از شما دریافت می کنیم

 1. برای اعتبارسنجی شما بزرگواران و انجام هماهنگی ها، لازم می باشد که اطلاعاتی مثل نام و نام خانوادگی، ایمیل، تلفن، شماره موبایل و کپی مدارک هویتی را در اختیار تیم مجموعه ما قرار بدهید. دریافت اطلاعات هویتی، از جهت اعتبارسنجی لازم می باشد. همچنین دریافت اطلاعات شخصی از جهت امور هماهنگی ها، لازم است.
 2. نادین گستر الوند اطلاعات شما را اجاره و یا بفروش نمی رساند، به جز در موارد زیر:
 • در صورت تخطی شما از قوانین وب سایت و در صورت وجود شاکی خصوصی نسبت به عملکرد شما، که در این مورد با حکم قضایی اطلاعات شما در اختیار مراجع قانونی قرار می گیرد.
 • در صورتی که مراجع قضایی اطلاعات و مدارک شما را به هر دلیلی از نادین گستر الوند درخواست کنند، این اطلاعات در اختیارشان قرار می گیرد.

دسترسی به اطلاعات

شرکت نادین گستر الوند، دسترسی کارمندان مجموعه خود را محدود نموده و این اطلاعات فقط در دسترس کارمندان مربوطه قرار می گیرد. منظور از کارمندان مربوطه: افرادی هستند که مستقیما بر روی پرونده شما کار می کنند و نیاز به دسترسی اطلاعات شما دارند.

البته بیان این نکته حائز اهمیت می باشد که ارسال داده ها و اطلاعات در فضای مجازی به صورت تضمینی امن نیست. بنابراین شرکت نادین گستر الوند به صورت قطعی نمی تواند تضمین کند که در زمان ارسال اطلاعات، بستر امن فراهم باشد. به همین دلیل، مجموعه نادین گستر الوند مسئولیت و عواقب اتفاقات ناشی از دسترسی غیرقانونی به اطلاعات شخصی شما در زمان ارسال را نمی پذیرد.

سایت های لینک شده

این سایت ممکن است برای انجام فرآیند کاری خود با سایر وب سایت ها لینک باشد. سایت های لینک شده تحت نظارت مجموعه نادین گستر نبوده و این مجموعه در خصوص آنها هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد. بنابراین به شما توصیه می کنیم که قبل از ارسال اطلاعات از سیستم حفظ حریم خصوصی آنها اطلاعاتی کسب نمایید.

در دنیای امروز و با گسترش اینترنت و فضای مجازی، استفاده کاربران از بستر اینترنت برای تبادل اطلاعات رو به افزایش می باشد. همین امر باعث ایجاد دغدغه های درباره حفظ حریم خصوصی در بین کاربران می شود. از جمله دغدغه های که کاربران وب سایت نادین گستر الوند با آن روبرو هستند، عبارتند از: حفظ اطلاعات شخصی، مدارک و فایل های که برای مجموعه ارسال می نمایند.

به همین منظور و با توجه به حساسیت این موضوع، مجموعه نادین گستر الوند در این صفحه اصول سیاست حریم خصوصی و محرمانگی بودن اطلاعات را برای شما بزرگواران تشریح می نماید.

اطلاعاتی که از شما دریافت می کنیم

 1. برای اعتبارسنجی شما بزرگواران و انجام هماهنگی ها، لازم می باشد که اطلاعاتی مثل نام و نام خانوادگی، ایمیل، تلفن، شماره موبایل و کپی مدارک هویتی را در اختیار تیم مجموعه ما قرار بدهید. دریافت اطلاعات هویتی، از جهت اعتبارسنجی لازم می باشد. همچنین دریافت اطلاعات شخصی از جهت امور هماهنگی ها، لازم است.
 2. نادین گستر الوند اطلاعات شما را اجاره و یا بفروش نمی رساند، به جز در موارد زیر:
 • در صورت تخطی شما از قوانین وب سایت و در صورت وجود شاکی خصوصی نسبت به عملکرد شما، که در این مورد با حکم قضایی اطلاعات شما در اختیار مراجع قانونی قرار می گیرد.
 • در صورتی که مراجع قضایی اطلاعات و مدارک شما را به هر دلیلی از نادین گستر الوند درخواست کنند، این اطلاعات در اختیارشان قرار می گیرد.

دسترسی به اطلاعات

شرکت نادین گستر الوند، دسترسی کارمندان مجموعه خود را محدود نموده و این اطلاعات فقط در دسترس کارمندان مربوطه قرار می گیرد. منظور از کارمندان مربوطه: افرادی هستند که مستقیما بر روی پرونده شما کار می کنند و نیاز به دسترسی اطلاعات شما دارند.

البته بیان این نکته حائز اهمیت می باشد که ارسال داده ها و اطلاعات در فضای مجازی به صورت تضمینی امن نیست. بنابراین شرکت نادین گستر الوند به صورت قطعی نمی تواند تضمین کند که در زمان ارسال اطلاعات، بستر امن فراهم باشد. به همین دلیل، مجموعه نادین گستر الوند مسئولیت و عواقب اتفاقات ناشی از دسترسی غیرقانونی به اطلاعات شخصی شما در زمان ارسال را نمی پذیرد.

سایت های لینک شده

این سایت ممکن است برای انجام فرآیند کاری خود با سایر وب سایت ها لینک باشد. سایت های لینک شده تحت نظارت مجموعه نادین گستر نبوده و این مجموعه در خصوص آنها هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد. بنابراین به شما توصیه می کنیم که قبل از ارسال اطلاعات از سیستم حفظ حریم خصوصی آنها اطلاعاتی کسب نمایید.

در دنیای امروز و با گسترش اینترنت و فضای مجازی، استفاده کاربران از بستر اینترنت برای تبادل اطلاعات رو به افزایش می باشد. همین امر باعث ایجاد دغدغه های درباره حفظ حریم خصوصی در بین کاربران می شود. از جمله دغدغه های که کاربران وب سایت نادین گستر الوند با آن روبرو هستند، عبارتند از: حفظ اطلاعات شخصی، مدارک و فایل های که برای مجموعه ارسال می نمایند.

به همین منظور و با توجه به حساسیت این موضوع، مجموعه نادین گستر الوند در این صفحه اصول سیاست حریم خصوصی و محرمانگی بودن اطلاعات را برای شما بزرگواران تشریح می نماید.

اطلاعاتی که از شما دریافت می کنیم

 1. برای اعتبارسنجی شما بزرگواران و انجام هماهنگی ها، لازم می باشد که اطلاعاتی مثل نام و نام خانوادگی، ایمیل، تلفن، شماره موبایل و کپی مدارک هویتی را در اختیار تیم مجموعه ما قرار بدهید. دریافت اطلاعات هویتی، از جهت اعتبارسنجی لازم می باشد. همچنین دریافت اطلاعات شخصی از جهت امور هماهنگی ها، لازم است.
 2. نادین گستر الوند اطلاعات شما را اجاره و یا بفروش نمی رساند، به جز در موارد زیر:
 • در صورت تخطی شما از قوانین وب سایت و در صورت وجود شاکی خصوصی نسبت به عملکرد شما، که در این مورد با حکم قضایی اطلاعات شما در اختیار مراجع قانونی قرار می گیرد.
 • در صورتی که مراجع قضایی اطلاعات و مدارک شما را به هر دلیلی از نادین گستر الوند درخواست کنند، این اطلاعات در اختیارشان قرار می گیرد.

دسترسی به اطلاعات

شرکت نادین گستر الوند، دسترسی کارمندان مجموعه خود را محدود نموده و این اطلاعات فقط در دسترس کارمندان مربوطه قرار می گیرد. منظور از کارمندان مربوطه: افرادی هستند که مستقیما بر روی پرونده شما کار می کنند و نیاز به دسترسی اطلاعات شما دارند.

البته بیان این نکته حائز اهمیت می باشد که ارسال داده ها و اطلاعات در فضای مجازی به صورت تضمینی امن نیست. بنابراین شرکت نادین گستر الوند به صورت قطعی نمی تواند تضمین کند که در زمان ارسال اطلاعات، بستر امن فراهم باشد. به همین دلیل، مجموعه نادین گستر الوند مسئولیت و عواقب اتفاقات ناشی از دسترسی غیرقانونی به اطلاعات شخصی شما در زمان ارسال را نمی پذیرد.

سایت های لینک شده

این سایت ممکن است برای انجام فرآیند کاری خود با سایر وب سایت ها لینک باشد. سایت های لینک شده تحت نظارت مجموعه نادین گستر نبوده و این مجموعه در خصوص آنها هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد. بنابراین به شما توصیه می کنیم که قبل از ارسال اطلاعات از سیستم حفظ حریم خصوصی آنها اطلاعاتی کسب نمایید.

سبد خرید
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من
×